اردیبهشت 14, 1398

جلسه کاری
محیط کار

نحوه برگزاری جلسات اداری

هر مدیری در لیست کارهای خود، برگزاری جلسه با کارمندان خود را نیز در نظر دارد. برخی از مدیران جلسه کاری را کم اهمیت دانسته و یا آن را از

زنبیل خرید