مهر 23, 1398

ساعت کاری منعطف
کسب و کار

شناور شدن ساعت کار کارمندان خوب است یا بد؟

صرف نظر از نوع شغل، داشتن توانایی چینش ساعات کاری به صورت دلخواه می تواند آسان ترین راه جهت حفظ یک تعادل پایدار بین کار و زندگی بدون کاهش ساعات

زنبیل خرید