فروردین 6, 1399

انواع دستگاه حضور و غیاب
حضور و غیاب

مقایسه انواع دستگاه حضور و غیاب

دستگاه‌ حضور غیاب از ابزارهای مورد استفاده در شرکت‌ها و ادارات می باشد که حضور، غیبت، مرخصی، اضافه کاری و سایر موارد مربوط به کارمندان را ثبت و کنترل می‌کند.

زنبیل خرید