مهر 7, 1400

غلبه بر اهمال کاری
محیط کار

راهکارهایی برای غلبه بر اهمال کاری

همه افراد به نوعی با اهمال کاری درگیرند؛ اما چرا گرفتار اهمال کاری می شویم؟ تنبلی، تنها عامل این موضوع نیست، زیرا افراد باهوشی که کارها را به تعویق می

زنبیل خرید