درخواست مرخصی و ماموریت

آموزش کاربران Android

ثبت درخواست از طرف کارمند

۱- از طریق Menu وارد بخش “درخواست ها” شوید.

۲- از نوار بالای صفحه “مرخصی” ، “ماموریت” یا “ورود و خروج” را انتخاب نمایید.

۳-در پایین صفحه علامت + را لمس کنید.

۴- فرم را تکمیل نمایید و گزینه “ثبت و تایید” را لمس کنید.

تایید یا رد درخواست از طرف مدیر

۱- از طریق Menu  وارد بخش “درخواست ها” شوید.

۲- از نوار بالای صفحه “مرخصی” ، “ماموریت” یا “ورود و خروج” را انتخاب نمایید.

۳-در پایین صفحه علامت + را لمس کنید.

۴- فرم را تکمیل نمایید و گزینه “ثبت” و تایید را لمس کنید.

آموزش کاربران ios

زنبیل خرید