محیط کار

کارمندان بد قلق
کسب و کار

چگونه کارمندان بد قلق خود را مدیریت کنیم؟

برخورد با کارمندان هرگز کار آسانی نبوده است به خصوص اگر با کارمندان بد قلق روبرو باشیم. در این نوشتار ۸ تکنیک برای برخورد با کارمند سخت آمده است. با این

کسب و کار

مهم ترین اصول افزایش کیفیت کار کارمندان

مدیرانی که شخصیت راهبری دارند به خوبی می دانند، برای افزایش کیفیت کار کارمندان خود، باید پنج اصل اساسی را در محیط کار خود لحاظ نمایند. در حقیقت برای مدیریت

زنبیل خرید